Language of document : ECLI:EU:T:2019:329


 


 Rettens dom (Tredje Afdeling) af 14. maj 2019 –
Moreira mod EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Sag T-795/17)

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket NEYMAR – ugyldighedserklæring – ond tro – artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]«

1.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – absolutte ugyldighedsgrunde – ansøger i ond tro ved indgivelsen af varemærkeansøgningen – bedømmelseskriterier – hensyntagen til alle de relevante faktorer, der forelå på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen – ansøgerens hensigt – det anfægtede tegns oprindelse – den forretningsmæssige logik, der ligger til grund for registreringen af det omtvistede tegn som EU-varemærke – rækkefølgen af de begivenheder, der har været kendetegnende for indgivelsen af varemærkeansøgningen

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 52, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 16, 18-24 og 49)

2.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – absolutte ugyldighedsgrunde – ansøger i ond tro ved indgivelsen af varemærkeansøgningen – ordmærket NEYMAR

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 52, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 43-47 og 51-57)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 6. september 2017 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 80/2017-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Neymar Da Silva Santos Júnior og Carlos Moreira.

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Carlos Moreira betaler sagsomkostningerne.