Language of document : ECLI:EU:T:2019:329


 


 Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 14 maja 2019 r. –
Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(sprawa T795/17)

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy NEYMAR – Unieważnienie prawa do znaku – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Zgłaszający działający w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego – Kryteria oceny – Uwzględnienie wszystkich istotnych czynników istniejących w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji – Zamiar zgłaszającego – Pochodzenie spornego oznaczenia – Strategia handlowa leżąca u podstawy rejestracji spornego oznaczenia jako unijnego znaku towarowego – Chronologia wydarzeń związanych z dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 52 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 16, 18–24, 49)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Zgłaszający działający w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego – Słowny znak towarowy NEYMAR

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 52 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 43–47, 51–57)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 września 2017 r. (sprawa R 80/2017‑2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między N. Da Silvą Santosem Júniorem a C. Moreirą.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Carlos Moreira pokrywa koszty postępowania.