Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2019 r. – VI.TO. / EUIPO – Bottega (Kształt złotej butelki)

(Sprawa T-324/18)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Trójwymiarowy unijny znak towarowy – Kształt złotej butelki – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia nr 2017/1001]

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Włochy) (przedstawiciel: adwokat L. Giove)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Scardocchia i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Sandro Bottega (Colle Umberto, Włochy) (przedstawiciel: adwokat R. Galli)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 marca 2018 r. (sprawa R 1036/2017-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między VI.TO. a S. Bottegą.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl pokrywa koszty postępowania.

____________

1     Dz.U. C 259 z 23.7.2018.