Language of document :

Решение на Общия съд от 22 май 2019 г. — Real Madrid Club de Fútbol/Комисия

(Дело T-791/16)1

(Държавни помощи — Помощ, предоставена от испанските органи в полза на професионален футболен клуб — Споразумение, което цели да компенсира липсата на прехвърляне на земя, първоначално договорено между община и футболен клуб — Прекомерно висок размер на предоставеното на футболния клуб обезщетение — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Предимство)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Real Madrid Club de Fútbol (Мадрид, Испания) (представители: J. Pérez-Bustamante Köster и F. Löwhagen, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: P.-J. Loewenthal, G. Luengo и P. Němečková)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение (ЕC) 2016/2393 на Комисията от 4 юли 2016 година относно държавна помощ SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN), приведена в действие от Испания в полза на Real Madrid CF (ОВ L 358, 2016 г., стр. 3)

Диспозитив

Отменя Решение (ЕС) 2016/2393 на Комисията от 4 юли 2016 година относно държавна помощ SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN), приведена в действие от Испания в полза на Real Madrid CF.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на Real Madrid Club de Fútbol.

____________

1 ОВ C 243, 4.7.2016 г.