Language of document :

Vispārējās tiesas 2019. gada 14. maija spriedums – Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (“NEYMAR”)

(Lieta T-795/17) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “NEYMAR” – Atzīšana par spēkā neesošu – Ļaunticība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 59. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlos Moreira (Guimarães, Portugāle) (pārstāvis: T. Soares Faria, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: J. Crespo Carrillo un H. O’Neill)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barselona, Spānija) (pārstāvji: sākotnēji T. de Haan, H. Abraham un P. Péters, vēlāk T. de Haan un P. Péters, advokāti)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2017. gada 6. septembra lēmumu lietā R 80/2017–2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Da Silva Santos Júnior k-gu un Moreira k-gu.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Carlos Moreira atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 63, 19.2.2018.