Language of document : ECLI:EU:C:2019:437

Определение на Съда (седми състав) от 21 май 2019 г. —
Volkswagen/EUIPO

(Дело C744/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на фигуративната марка „MAIN AUTO WHEELS“ — Производство по възражение — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 — Задължение за мотивиране — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба“

1.      Марка на Европейския съюз — Решения на Службата — Законосъобразност — Предходна практика при вземане на решения на Службата

(Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 5)

2.      Обжалване — Основания — Неправилна преценка на фактитe и доказателствата — Недопустимост — Контрол на Съда върху преценката на фактитe и доказателствата — Изключване, освен в случай на изопачаването им

(член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 5)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна.

2)

Volkswagen AG понася направените от него съдебни разноски.