Language of document : ECLI:EU:C:2019:437

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 maja 2019 r. –
Volkswagen / EUIPO

(sprawa C744/18 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie do rejestracji graficznego znaku towarowego MAIN AUTO WHEELS – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 – Obowiązek uzasadnienia – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Decyzje Urzędu – Zgodność z prawem – Wcześniejsza praktyka decyzyjna Urzędu

(rozporządzenie Rady nr 207/2009)

(zob. pkt 5)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 5)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone w całości jako częściowo niedopuszczalne i częściowo jako oczywiście bezzasadne.

2)

Volkswagen AG pokrywa własne koszty.