Language of document : ECLI:EU:C:2019:434

Определение на Съда (седми състав) от 21 май 2019 г. —
BI/Комисия

(Дело C99/19 P)

„Обжалване — Молба за правна помощ — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Неподлежащ на обжалване акт на Общия съд на Европейския съюз — Явна липса на компетентност“

Обжалване — Предмет на спора — Отмяна на определение, с което се отхвърля молбата на жалбоподателя за правна помощ — Акт, който не подлежи на обжалване — Явна липса на компетентност на Съда

(член 256, параграф 1 ДФЕС; член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда; член 148, параграф 8 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 5—7)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата на BI поради явна липса на компетентност на Съда.

2)

Осъжда BI да заплати съдебните разноски.