Language of document : ECLI:EU:C:2019:434

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 21 maja 2019 r. –
BI / Komisja

(sprawa C99/19 P)

Odwołanie – Wniosek o przyznanie pomocy prawnej – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Orzeczenie Sądu Unii Europejskiej niepodlegające zaskarżeniu – Oczywisty brak właściwości

Odwołanie – Przedmiot sporu – Stwierdzenie nieważności postanowienia odrzucającego wniosek skarżącego w przedmiocie przyznaniu mu pomocy prawnej – Orzeczenie niepodlegające zaskarżeniu – Oczywisty brak właściwości Trybunału

(art. 256 ust. 1 TFUE; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 53 ust. 2; regulamin postępowania przed Sądem, art. 148 § 8)

(zob. pkt 5–7)

Sentencja

1)

Odwołanie BI zostaje odrzucone ze względu na oczywisty brak właściwości Trybunału.

2)

BI zostaje obciążona kosztami postępowania.