Language of document : ECLI:EU:C:2019:434


 


 Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 maj 2019 –
BI mot kommissionen

(mål C99/19 P)

”Överklagande – Ansökan om rättshjälp – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Beslut av Europeiska unionens tribunal som inte får överklagas – Uppenbart att behörighet saknas”

Överklagande – Saken i målet – Ogiltigförklaring av ett beslut genom vilket sökandens ansökan om rättshjälp avslagits – Beslut som inte får överklagas – Uppenbart att domstolen saknar behörighet

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens rättegångsregler, artikel 53.2; tribunalens rättegångsregler, artikel. 148.8)

(se punkterna 5–7)

Avgörande

1)

BI:s överklagande avvisas, eftersom det är uppenbart att domstolen saknar behörighet.

2)

BI ska ersätta rättegångskostnaderna.