Language of document : ECLI:EU:C:2019:452

Определение на Съда (шести състав) от 23 май 2019 г. —
Trapeza Peiraios

(Дело C105/19)(1)

„Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13/ЕИО — Правомощия и задължения на националния съд — Заповедно производство — Уважаване на възражението срещу заповедта за изпълнение — Липса на достатъчно точни сведения за фактическия и правния контекст на спора в главното производство, както и за причините, поради които е необходим отговор на преюдициалния въпрос — Явна недопустимост“

1.      Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Общи или хипотетични въпроси — Явна недопустимост

(член 267 ДФЕС)

(вж. т. 9 и 10)

2.      Преюдициални въпроси — Допустимост — Необходимост от предоставяне на Съда на достатъчно точни сведения за фактическия и правен контекст — Посочване на причините, поради които е необходимо да се отговори на преюдициалните въпроси

(член 267 ДФЕС; член 23 от Статута на Съда; член 94 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 11—15)

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Monomeles Protodikeio Serron (Окръжен съд в състав от един съдия, Сяр, Гърция) с акт от 11 януари 2019 г., е явно недопустимо.


1 ОВ C 148, 29.4.2019 г.