Language of document : ECLI:EU:C:2019:452


 


 Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. mai 2019. aasta määrus –
Trapeza Peiraios

(kohtuasi C105/19)(1)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Tarbijakaitse – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Direktiiv 93/13/EMÜ – Liikmesriigi kohtu pädevus ja kohustused – Maksekäsumenetlus – Maksekäsule esitatud vastuväite rahuldamine – Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimusele vastuse andmise vajadust põhjendatakse – Ilmselge vastuvõetamatus

1.      Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtu pädevus – Piirid – Üldised või hüpoteetilised küsimused – Ilmselge vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 267)

(vt punktid 9 ja 10)

2.      Eelotsuse küsimused – Vastuvõetavus – Vajadus esitada Euroopa Kohtule faktilise ja õigusliku raamistiku kohta piisavaid täpsustusi – Nende põhjuste märkimine, miks eelotsuse küsimustele vastamine on vajalik

(ELTL artikkel 267; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 23; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 94)

(vt punktid 11–15)

Resolutsioon

Monomeles Protodikeio Serroni (Sérrese esimese astme kohus ainuisikulises koosseisus, Kreeka) 11. jaanuari 2019. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.


1 ELT C 148, 29.4.2019.