Language of document : ECLI:EU:C:2019:452

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 maja 2019 r. –
Trapeza Peiraios

(sprawa C105/19)(1)

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Uprawnienia i obowiązki sądu krajowego – Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty – Uwzględnienie sprzeciwu w odniesieniu do tego nakazu – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność

1.      Pytania prejudycjalne – Właściwość Trybunału – Zakres – Pytania ogólne lub hipotetyczne – Oczywista niedopuszczalność

(art. 267 TFUE)

(zob. pkt 9, 10)

2.      Pytania prejudycjalne – Dopuszczalność – Konieczność dostarczenia Trybunałowi wystarczających wyjaśnień w zakresie stanu faktycznego i prawnego – Wskazanie przyczyn uzasadniających potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne

(art. 267 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 23; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 94)

(zob. pkt 11–15)

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Serron [sąd cywilny pierwszej instancji (w składzie jednoosobowym) w Serres, Grecja] postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r. jest oczywiście niedopuszczalny.


1 Dz.U. C 148 z 29.4.2019.