Language of document : ECLI:EU:C:2019:452


 


 Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 23 maj 2019 –
Trapeza Peiraios

(mål C105/19)(1)

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Konsumentskydd – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Direktiv 93/13/EEG – Den nationella domstolens behörighet och skyldigheter – Förfarande om betalningsföreläggande – Bifall till invändning mot föreläggandet – Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågan – Uppenbart att begäran ska avvisas”

1.      Begäran om förhandsavgörande – Domstolens behörighet – Gränser – Allmänna eller hypotetiska frågor – Uppenbart att talan ska avvisas

(Artikel 267 FEUF)

(se punkterna 9 och 10)

2.      Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till prövning – Krav på att den nationella domstolen klargör den faktiska och rättsliga bakgrunden – Angivande av skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågorna besvaras

(Artikel 267 FEUF; domstolens stadga, artikel 23; domstolens rättegångsregler, artikel 94)

(se punkterna 11–15)

Avgörande

Det är uppenbart att den begäran om förhandsavgörande som Monomeles Protodikeio Serron (förstainstansdomstol med ensamdomare i Serres, Grekland) lämnat in genom beslut av den 11 januari 2019 ska avvisas.


1 EUT C 148, 29.4.2019.