Language of document : ECLI:EU:C:2019:575

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 2 lipca 2019 r.(*)

Sprostowanie postanowienia

W sprawie C‑619/18 R-REC

mającej za przedmiot wniosek o zastosowanie, na podstawie art. 279 TFUE oraz art. 160 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, środków tymczasowych, złożony w dniu 2 października 2018 r.,

Komisja Europejska, reprezentowana przez K. Banks, H. Krämera i S.L. Kaledę, działających w charakterze pełnomocników,

strona skarżąca,

przeciwko

Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanej przez B. Majczynę, K. Majcher i S. Żyrek, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popieranej przez:

Węgry, reprezentowane przez M.Z. Fehéra, działającego w charakterze pełnomocnika,

interwenient,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: K. Lenaerts, prezes, R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), wiceprezes, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen, K. Jürimäe i C. Lycourgos, prezesi izb, L. Bay Larsen, D. Šváby, C.G. Fernlund, C. Vajda i S. Rodin, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Tanchev,

sekretarz: A. Calot Escobar,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

1        W dniu 17 grudnia 2018 r. Trybunał (wielka izba) wydał postanowienie Komisja/Polska (C‑619/18 R, EU:C:2018:1021).

2        Postanowienie to zawiera błąd, który podlega sprostowaniu z urzędu na podstawie art. 154 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) postanawia, co następuje:

1)      Punkt 9 postanowienia z dnia 17 grudnia 2018 r., Komisja/Polska (C619/18 R, EU:C:2018:1021), należy sprostować następująco:

„Artykuł 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany na sześcioletnią kadencję.”.

2)      Oryginał niniejszego postanowienia załącza się do oryginału sprostowanego postanowienia. Wzmiankę o niniejszym postanowieniu umieszcza się na marginesie oryginału sprostowanego postanowienia.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 2 lipca 2019 r.

Sekretarz

 

Prezes

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Język postępowania: polski.