Language of document :

A Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-201/17. sz., Printeos kontra Bizottság ügyben 2019. február 12-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. április 11-én benyújtott fellebbezés

(C-301/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: F. Dintilhac, P. Rossi és F. Jimeno Fernández meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Printeos, S. A.

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-201/17. sz., Printeos kontra Európai Bizottság ügyben 2019. február 12-én hozott ítéletét.

A Bíróság érdemben bírálja el az ügyet, és teljes egészében utasítsa el a kérelmet, mivel

az EUMSZ 266. cikk második bekezdésén, az EUMSZ 268. és EUMSZ 340. cikken, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének (3) bekezdésén alapuló kártérítési kérelem megalapozatlan,

az 1268/2012 rendelet1 90. cikke (4) bekezdésének a) pontját érintő jogellenességi kifogás elfogadhatatlan vagy másodlagosan megalapozatlan,

a 2017. január 26-i elektronikus levél megsemmisítése iránti kérelem elfogadhatatlan vagy másodlagosan megalapozatlan.

A Bíróság a Printeos S. A.-t kötelezze a két eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Bizottság azt állítja, hogy a Törvényszék a megtámadott ítéletben tévesen értelmezte a jogot a következő kérdéseket illetően:

–    első jogalap: a Törvényszék megsértette az Európai Bizottság védelemhez való jogát és a megfelelő eljárást, megsértve a non ultra petita elvet azáltal, hogy helytelenül megváltoztatta a jogvita tárgyát és lényegét, miután felhívta a felperest, hogy a tárgyaláson módosítsa az eredeti keresetlevelében hivatkozott érdekek jogi minősítését.

–    második jogalap: a Törvényszék tévesen értelmezte az EUMSZ 266. cikket annak megállapításával, hogy e cikk abszolút és feltétlen kötelezettséget ír elő a tekintetben, hogy a szankciót vagy bírságot kiszabó határozat megsemmisítése esetén visszamenőlegesen késedelmi kamatot kell fizetni az ideiglenes kifizetés napjától számítva.

–    harmadik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az IPK ítélet2 és Corus ítélet,3 valamint Holcim végzés4 fényében értelmezte az EUMSZ 266. cikket, és nem vette figyelembe a versenyjogi szankciókra alkalmazandó új jogszabályi keretet.

–    negyedik jogalap: a Törvényszék tévesen értelmezte a jogot annak kimondásával, hogy az ítélkezési gyakorlatban a szerződésen kívüli felelősség megállapításához megkövetelt feltételek a jelen ügyben teljesültek.

–    ötödik jogalap: a Törvényszék megsértette a törvényesség és a jogbiztonság elvét azzal, hogy a jelen ügyben nem alkalmazta az 1268/2012 felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikkét, annak ellenére, hogy az azt előíró korábbi határozat jogerős volt.

____________

1 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló 1268/2012/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (HL 2012. L 362., 1. o.).

2 2015. február 12-i Bizottság kontra IPK ítélet, C-336/13 P, EU:C:2015:83.

3 2001. október 10-i Corus kontra Bizottság ítélet, T-171/99, EU:T:2001:249.

4 2005. május 4-i Holcim kontra Bizottság végzés, T-86/03, EU:T:2005:157.