Language of document :

2019 m. balandžio 11 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-201/17, Printeos / Komisija

(Byla C-301/19 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama F. Dintilhac, P. Rossi ir F. Jimeno Fernández

Kita proceso šalis: Printeos, S.A.

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2019 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-201/17, Printeos S.A. / Europos Komisija,

išnagrinėti bylą iš esmės ir:

atmesti visą remiantis SESV 266 antra dalimi, 268 ir 340 straipsniais, taip pat – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 3 dalimi pateiktą prašymą atlyginti žalą kaip nepagrįstą,

atmesti Reglamento Nr. 1268/20121 90 straipsnio 4 dalies a punktu grindžiamą prieštaravimą dėl teisėtumo kaip nepagrįstą,

pripažinti prašymą panaikinti 2017 m. sausio 26 d. el. laišką kaip nepriimtiną, subsidiariai – kaip nepagrįstą,

priteisti iš Printeos S.A. bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant abiem procesams.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Europos Komisija tvirtina, kad skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą dėl šių aspektų:

pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė Europos Komisijos teisę į gynybą ir nesilaikė proceso taisyklių, taip pažeisdamas non ultra petita principą, nes jis nepagrįstai pakeitė ginčo dalyką ir iškraipė jo esmę, kai per teismo posėdį paragino ieškovę pakeisti interesų teisinį vertinimą, kurį ji pateikė ieškinyje.

Antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai aiškino SESV 266 straipsnį, nes nurodė, kad juo Komisijai nustatyta absoliuti ir besąlyginė pareiga mokėti palūkanas tuo atveju, jeigu būtų panaikintas sprendimas skirti sankciją ar baudą, skaičiuojant jas atgaline data, nuo laikinojo sumokėjimo momento.

Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai aiškino SESV 266 straipsnį atsižvelgdamas į Sprendimus IPK2 ir Corus3 ir į Nutartį Holcim4 ; tai darydamas jis neatsižvelgė į naują teisinį sankcijų skyrimo konkurencijos srityje reglamentavimą.

Ketvirtasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nurodė, kad nagrinėjamu atveju tenkinamos sąlygos, kuriomis pagal jurisprudenciją kyla deliktinė atsakomybė.

Penktasis pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė teisėtumo ir saugumo principus, kai nagrinėjamu atveju netaikė Deleguotojo reglamento Nr. 1268/2012 90 straipsnio, nepaisant to, kad jame numatytas ankstesnis sprendimas buvo galutinis.

____________

1 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012, p. 1).

2 Byla Komisija / IPK International, C-336/13 P, 2015 m. vasario 12 d. sprendimas, EU:C:2015:83.

3 Byla Corus / Komisija, T-171/99, 2001 m. spalio 10 d. sprendimas, EU:T:2001:249.

4 Byla Holcim / Komisija, T-86/03, 2005 m. gegužės 4 d. nutartis, EU:T:2005:157.