Language of document :

Odvolanie podané 11. apríla 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 12. februára 2019 vo veci T-201/17, Printeos/Komisia

(vec C-301/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: F. Dintilhac, P. Rossi, a F. Jimeno Fernández, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník odvolacieho konania: Printeos, S.A.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2019 vydaný vo veci T-201/17, Printeos S.A./Európska komisia,

rozhodol vo veci samej a žalobu v celom rozsahu zamietol vzhľadom na to, že

návrh na náhradu škody opierajúci sa o článok 266 druhý odsek, článok 268 a článok 340 ZFEÚ, ako aj o článok 41 ods. 3 Charty základných práv Únie, je nedôvodný,

námietka protiprávnosti článku 90 ods. 4 písm. a) nariadenia č. 1268/20121 je neprípustná alebo subsidiárne nedôvodná,

návrh na zrušenie mailu z 26. februára 2017 je neprípustný alebo subsidiárne nedôvodný.

zaviazal Printeos, S.A. na náhradu trov konania v obidvoch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Európska komisia tvrdí, že Všeobecný súd sa v napadnutom rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia v nasledujúcich otázkach:

Prvý dôvod: Všeobecný súd porušil právo Európskej komisie na obhajobu a nedodržal riadny procesný postup, keď v rozpore so zásadou non ultra petita neoprávnene zmenil predmet a podstatu sporu potom, čo žalobkyňu vyzval, aby na pojednávaní zmenila právnu kvalifikáciu úrokov, ktoré požadovala v pôvodnej žalobe.

Druhý dôvod: Všeobecný súd vyložil nesprávne článok 266 ZFEÚ, keď uviedol, že uvedený článok ukladá absolútnu a bezpodmienečnú povinnosť zaplatiť úroky z omeškania v prípade zrušenia rozhodnutia ukladajúceho sankciu alebo pokutu a to spätne odo dňa predbežného zaplatenia.

Tretí dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vyložil článok 266 ZFEÚ zohľadňujúc rozsudky IPK2 a Coru3 a uznesenie Holcim4 bez toho, aby zohľadnil nový normatívny rámec platný pre sankcie v oblasti hospodárskej súťaže.

Štvrtý dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď usúdil, že v prejednávanej veci sú splnené požiadavky, ktoré musia byť podľa judikatúry splnené pre vznik mimozmluvnej zodpovednosti.

Piaty dôvod: Všeobecný súd porušil zásady legality a právnej istoty, keď v prejednávanej veci nepoužil článok 90 nariadenia v prenesenej právomoci č. 1268/2012 napriek právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia, ktoré tak stanovovalo.

____________

1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 2012, s. 1).

2 Rozsudok z 12. februára 2015, Comisión /IPK International (C-366/13 P, EU:C:2014:2170).

3 Rozsudok z 10. októbra 2001, Corus/Komisia (T-171/99, EU:T:2001:249).

4 Uznesenie zo 4. mája 2005, Holcim/Komisia (T-86/03, EU:T:2005:157).