Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj (Румъния), постъпило на 29 март 2019 г. — Banca B. SA/A.A.A.

(Дело C-269/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Cluj

Страни в главното производство

Въззивник: Banca B. SA

Въззиваем: A.A.A.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО1 да се тълкува в смисъл, че след констатирането на неравноправния характер на клауза, в която се установява механизмът за определяне на променливия лихвен процент по формулата „фиксиран марж и референтни лихви, прилагани от банка въз основа на непрозрачни критерии“, в договор за кредит с фиксиран лихвен процент единствено за първата година и определян съгласно посочената формула променлив лихвен процент за следващите години, допуска националният съд да измени договора, като установи метод за изчисляване на променливата лихва въз основа на прозрачни референтни индекси (LIBOR/EURIBOR) и фиксирания марж на банката с оглед на обстоятелствата от фактическа страна, посочени в договора за кредит, за да гарантира по-добра защита на потребителя?

Ако отговорът на този въпрос е отрицателен, трябва ли член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО да се тълкува в смисъл, че след констатирането на неравноправния характер на клауза като посочената по-горе допуска националният съд да приложи по съдебен ред фиксиран лихвен процент чрез позоваване на фиксирания марж, определен за втората година на изпълнение на договора или на фиксирания лихвен процент за първата година?

Ако отговорът на този въпрос е отрицателен, трябва ли член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО и принципът на ефективност да се тълкуват в смисъл, че след констатирането на неравноправния характер на клауза като посочената по-горе, не допускат националният съд да разпореди на страните да водят преговори с цел определяне на новия лихвен процент, без да определи референтни критерии?

Ако отговорът на този въпрос е отрицателен, кои са възможните способи, за да се гарантира защита на потребителите в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език 2007 г., глава 15, том 2, стр. 288).