Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) dne 29. března 2019 – Banca B. SA v. A.A.A.

(Věc C-269/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Cluj

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Banca B. SA

Odpůrce: A.A.A.

Předběžné otázky

Musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13/EHS1 vykládán v tom smyslu, že po zjištění zneužívající povahy ujednání, které definuje mechanismus pro stanovení pohyblivé úrokové sazby podle vzorce „pevná marže a referenční úroky uplatňované bankou na základě netransparentních kritérií“, v rámci úvěrové smlouvy s pevnou úrokovou sazbou omezenou na první rok a pohyblivou sazbou pro následující roky v souladu s uvedeným vzorcem, umožňuje vnitrostátnímu soudu ve světle skutkových prvků obsažených v úvěrové smlouvě upravit smlouvu stanovením způsobu výpočtu pohyblivého úroku na základě transparentních referenčních parametrů (LIBOR/EURIBOR) a pevné marže banky, a to za účelem zajištění lepší ochrany spotřebitele?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku, musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13/EHS vykládán v tom smyslu, že po zjištění zneužívající povahy takového ujednání, jako je ujednání uvedené výše, umožňuje vnitrostátnímu soudu, aby soudní cestou uplatnil pevnou úrokovou sazbu prostřednictvím odkazu na pevnou marži stanovenou pro druhý rok plnění smlouvy nebo na pevnou úrokovou sazbu pro první rok?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku, musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13/EHS a zásada efektivity vykládány v tom smyslu, že po zjištění zneužívající povahy takového ujednání, jako je ujednání uvedené výše, brání tomu, aby vnitrostátní soud odkázal strany na vyjednávání za účelem určení nové úrokové sazby, aniž by stanovil referenční parametry?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku, jaké jsou možné nápravné prostředky k zajištění ochrany spotřebitele v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13/EHS?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).