Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 29.3.2019 – Banca B. SA v. A.A.A.

(asia C-269/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Cluj

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Banca B. SA

Vastapuoli: A.A.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 93/13/ETY1 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun sellainen sopimusehto, jossa vaihtuvakorkoisen luoton koron laskentatapa oli määritelty lausekkeella ”kiinteä marginaali ja viitekorko, jota pankki soveltaa perustein, jotka eivät ole läpinäkyviä”, luottosopimuksessa, joka on kiinteäkorkoinen vain sopimuskauden ensimmäisenä vuonna ja edellä mainitun lausekkeen mukaisesti vaihtuvakorkoinen seuraavina vuosina, on todettu kohtuuttomaksi, kansallisen tuomioistuimen sallitaan paremman kuluttajansuojan takaamiseksi täydentää sopimusta määrittäen vaihtuvakorkoisen luoton koron laskentatavan läpinäkyvien viitearvojen (libor/euribor) ja pankin kiinteän marginaalin perusteella ja luottosopimuksen sisällön nojalla?

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 93/13/ETY 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun edellä mainitun kaltainen sopimusehto on todettu kohtuuttomaksi, kansallisen tuomioistuimen sallitaan soveltaa kiinteää korkoa oikeusteitse käyttäen viitearvona sopimuskauden toisesta vuodesta alkaen määrättyä kiinteää marginaalia tai ensimmäisen vuoden kiinteää korkoa?

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 93/13/ETY 6 artiklan 1 kohtaa ja tehokkuusperiaatetta tulkittava siten, että kun edellä mainitun kaltainen sopimusehto on todettu kohtuuttomaksi, ne ovat esteenä sille, että kansallinen tuomioistuin velvoittaa sopimuspuolet neuvottelemaan uuden korkokannan määrittämisestä viitearvoja määrittämättä?

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi, millaiset toimenpiteet ovat mahdollisia direktiivin 93/13/ETY 6 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisen kuluttajansuojan turvaamiseksi?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).