Language of document :

A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2019.március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banca B. SA kontra A. A. A.

(C-269/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Cluj

Az alapeljárás felei

Felperes: Banca B. SA

Alperes: A. A. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv1 6. cikkének (1) bekezdését, hogy egy olyan feltétel tisztességtelen jellegének megállapítását követően, amely a változó kamatlábat a „fix kamatmarzsot és egy bank által nem átlátható szempontok alapján alkalmazott referencia-kamatlábakat” tartalmazó képlettel határozza meg egy olyan hitelszerződés keretében, amely az első évre korlátozottan rögzített kamatlábat, az azt követő évekre pedig az említett képletnek megfelelően változó kamatlábat ír elő, az lehetővé teszi a nemzeti bíróság számára, hogy a hitelszerződésben szereplő ténybeli elemek alapján a fogyasztó fokozottabb védelmének biztosítása érdekében a szerződést átlátható referenciaértékeken (LIBOR/EURIBOR) és a bank fix kamatmarzsán alapuló a változó kamatláb számítására irányuló módszer meghatározásával igazítsa ki?

Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy az – a fent említetthez hasonló feltétel tisztességtelen jellegének megállapítását követően – lehetővé teszi a nemzeti bíróság számára, hogy a szerződés teljesítésének második évére megállapított fix kamatmarzs vagy az első évre vonatkozó fix kamatláb alapulvételével fix kamatláb alkalmazását írja elő bírósági határozat útján?

Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén, úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és a tényleges érvényesülés elvét, hogy a fent említetthez hasonló feltétel tisztességtelen jellegének megállapítását követően azokkal ellentétes az, ha a nemzeti bíróság a feleket úgy utasítja az új kamatláb tárgyalás útján történő meghatározására, hogy nem állapít meg referenciaértékeket?

Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén mely jogorvoslatokkal biztosítható a fogyasztók védelme a 93/13/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.)