Language of document :

2019 m. kovo 29 d. Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banca B. SA / A.A.A.

(Byla C-269/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Banca B. SA

Kita apeliacinio proceso šalis: A.A.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 93/13/EEB1 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad patvirtinus, jog sąlyga, apibrėžiantis kintamosios palūkanų normos nustatymo taikant formulę „nekintama marža ir referencinė palūkanų norma, kurias bankas taiko remdamasis neskaidriais kriterijais“ mechanizmą, yra nesąžininga, tuo atveju, kai kredito sutartyje nustatyta nekintama palūkanų norma taikoma tik pirmaisiais metais, o pagal pirmiau minėtą formulę apskaičiuota kintamoji palūkanų norma – paskesniais metais, nacionalinis teismas gali, siekdamas užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą, atsižvelgdamas į kredito sutartyje išdėstytus faktinius duomenis, pakoreguoti sutartį, nustatydamas kintamųjų palūkanų apskaičiavimo metodą, grindžiamą skaidriais lyginamaisiais indeksais (LIBOR/EURIBOR) ir banko nustatyta nekintama marža?

2.    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Direktyvos 93/13/EEB 6 straipsnio 1 dalis turėtų būti aiškinama taip, kad nustačius, jog tokia sąlyga, kaip nurodyta anksčiau, yra nesąžininga, nacionalinis teismas gali teismine tvarka taikyti nekintamą palūkanų normą, atsižvelgdamas į antriesiems sutarties vykdymo metams taikytiną nekintamą maržą arba pirmiesiems metams taikytiną nekintamą palūkanų normą?

3.    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Direktyvos 93/13/EEB 6 straipsnio 1 dalis ir veiksmingumo principas turėtų būti aiškinami taip, kad po to, kai tokia sąlyga, kaip nurodyta pirmiau, pripažįstama nesąžininga, pagal juos nacionaliniam teismui draudžiama nurodyti sutarties šalims derėtis dėl naujos palūkanų normos nenustačius lyginamųjų indeksų?

4.    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, kokiomis priemonėmis būtų galima užtikrinti vartotojų apsaugą pagal Direktyvos 93/13/EEB 6 straipsnio 1 dalies nuostatas?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).