Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. martā iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – Banca B. SA/A.A.A.

(Lieta C-269/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Banca B. SA

Atbildētājs apelācijas instancē: A.A.A.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 93/13/EEK 1 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja aizdevuma līguma noteikums - par mainīgās procentu likmes noteikšanas mehānismu atbilstoši formulai “nemainīga papildu likme un bāzes procenti, ko banka piemēro uz nepārskatāmu kritēriju pamata”, saskaņā ar kuru fiksētā procentu likme tiek piemērota tikai pirmajā gadā, taču nākamajos gados tiek piemērota atbilstoši minētajai formulai noteikta mainīgā likme - ir atzīts par negodīgu, valsts tiesa drīkst atbilstoši aizdevuma līguma faktiskajiem apstākļiem koriģēt līgumu, nosakot mainīgo procentu aprēķina metodi, kas balstīta uz pārskatāmiem atsauces rādītājiem (LIBOR/EURIBOR) un uz bankas noteikto nemainīgu papildu likmi, lai garantētu labāku patērētāja aizsardzību?

Ja atbilde uz iepriekšējo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša, vai Direktīvas 93/13/EEK 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja tāds līguma noteikums kā iepriekš minētais ir atzīts par negodīgu, valsts tiesa drīkst nolēmuma ceļā noteikt fiksētu procentu likmi ar atsauci vai nu uz nemainīgo papildu likmi, kas paredzēta līguma izpildes otrajam gadam, vai ar atsauci uz pirmā gada fiksēto procentu likmi?

Ja atbilde uz iepriekšējo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša, vai Direktīvas 93/13/EEK 6. panta 1. punkts un efektivitātes princips ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja tāds līguma noteikums kā iepriekš minētais ir atzīts par negodīgu, tiem ir pretrunā, ka valsts tiesa, nenoteikdama atsauces kritērijus, uzliek pusēm pienākumu vienoties par jaunu procentu likmi?

Ja atbilde uz iepriekšējo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša, ar kādiem līdzekļiem ir iespējams garantēt patērētāju aizsardzību atbilstoši Direktīvas 93/13/EEK 6. panta 1. punktā noteiktajam?

____________

1     Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993 L 95, 29. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā: 15. nod., 2. sēj., 288. lpp.).