Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 29. marca 2019 – Banca B. SA/A.A.A.

(vec C-269/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Banca B. SA

Žalovaná: A.A.A.

Prejudiciálne otázky

1    Má sa článok 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS1 vykladať v tom zmysle, že po konštatovaní nekalého charakteru zmluvnej podmienky vymedzujúcej mechanizmus stanovenia variabilnej úrokovej sadzby prostredníctvom vzorca „fixná marža a referenčné úroky uplatňované bankou na základe netransparentných kritérií“, a to v rámci zmluvy o úvere s fixnou úrokovou sadzbou obmedzenou na prvý rok a variabilnou úrokovou sadzbou, určovanou na základe uvedeného vzorca, pokiaľ ide o ďalšie roky, vnútroštátnemu súdu umožňuje, aby s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu spotrebiteľa zmluvu upravil tak, že stanoví spôsob výpočtu variabilného úroku na základe transparentných referenčných parametrov (LIBOR/EURIBOR) a fixnej bankovej marže, a to s ohľadom na skutkové okolnosti uvedené v úverovej zmluve?

2    V prípade zápornej odpovede na uvedenú otázku, má sa článok 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS vykladať v tom zmysle, že po konštatovaní nekalého charakteru zmluvnej podmienky, akou je podmienka uvedená v prvej prejudiciálnej otázke, vnútroštátnemu súdu umožňuje, aby v rámci súdneho konania rozhodol o uplatnení fixnej úrokovej sadzby prostredníctvom odkazu na pevnú maržu stanovenú pre druhý rok plnenia zmluvy alebo na fixnú úrokovú sadzbu vzťahujúcu sa na prvý rok?

3    V prípade zápornej odpovede na uvedenú otázku, majú sa článok 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS a zásada efektivity vykladať v tom zmysle, že po konštatovaní nekalého charakteru zmluvnej podmienky, akou je podmienka uvedená v prvej prejudiciálnej otázke, bránia tomu, aby vnútroštátny súd vyzval účastníkov konania na jednania o novej úrokovej sadzbe, bez stanovenia referenčných parametrov?

4    V prípade zápornej odpovede na uvedenú otázku, aké sú možné prostriedky nápravy na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).