Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 29 mars 2019 – Banca B. SA mot A.A.A.

(Mål C-269/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Cluj

Parter i det nationella målet

Klagande: Banca B. SA

Motpart: A.A.A.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 6.1 i direktiv 93/13/EEG1 tolkas så, att den nationella domstolen, till följd av att ett avtalsvillkor som definierar metoden för fastställande av den rörliga räntesatsen med ordalydelsen ”fast vinstmarginal och referensränta som en bank tillämpar på grundval av icke-transparenta kriterier” inom ramen för ett kreditavtal med fast räntesats enbart under det första året och rörlig räntesats under de därpå följande åren i enlighet med ovannämnda ordalydelse har konstaterats vara oskäligt, kan utfylla avtalet mot bakgrund av faktauppgifterna i kreditavtalet genom att fastställa en metod för beräkning av den rörliga räntan på grundval av transparenta referensparametrar (LIBOR/EURIBOR) och bankens fasta vinstmarginal i syfte att säkerställa ett bättre konsumentskydd?

Om fråga 1 ska besvaras nekande, ska då artikel 6.1 i direktiv 93/13/EEG tolkas så, att den nationella domstolen, till följd av att ett avtalsvillkor såsom det ovannämnda har konstaterats vara oskäligt, genom dom kan besluta att det ska tillämpas en fast räntesats med hänvisning till den fasta vinstmarginal som fastställdes för avtalets andra löpår eller till den fasta räntesats som fastställdes för avtalets första löpår?

Om fråga 2 ska besvaras nekande, ska då artikel 6.1 i direktiv 93/13/EEG och effektivitetsprincipen tolkas så, att de utgör hinder för att den nationella domstolen, till följd av att ett avtalsvillkor såsom det ovannämnda har konstaterats vara oskäligt, kan uppmana parterna att förhandla för att fastställa den nya räntesatsen, utan att domstolen fastställer referensparametrar?

Om fråga 3 ska besvaras nekande, vilka åtgärder är då möjliga för att säkerställa ett konsumentskydd som är i linje med bestämmelserna i artikel 6.1 i direktiv 93/13/EEG?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 163).