Language of document :

Преюдициално запитване от Ústavný súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 14 май 2019 г. — Prezident Slovenskej republiki

(Дело C-378/19)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Ústavný súd Slovenskej republiky (Конституционен съд на Словашката република)

Страни в главното производство

Подател на искането: Prezident Slovenskej republiki

Преюдициални въпроси

Възможно ли е член 35, параграф 4 от Директива 2009/72/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, по-специално с оглед на съображение 33 от нея, да се тълкува в смисъл, че при изменение на вътрешна мярка за транспониране на тази директива в държава членка същият не допуска правомощието за назначаване и освобождаване на председателя на регулаторния орган да бъде отнето от Президента на републиката, пряко избиран от гражданите, за да бъде възложено на правителството, като с това прехвърляне се възстановява нормативното положение отпреди транспонирането на директивата?

Възможно ли е член 35, параграф 5 от Директива 2009/72/ЕО [...], по-специално с оглед на съображение 34 от нея, да се тълкува в смисъл, че същият не допуска вътрешна нормативна уредба, която за да гарантира защитата на обществения интерес, допуска участието на министри в процедурата за регулиране на цените в рамките на регулаторния орган?

____________

1 ОВL 211, 2009 г., стр. 55.