Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Ústavným súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 14. května 2019 – Prezident Slovenskej republiky

(Věc C-378/19)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Ústavný súd Slovenskej republiky

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Prezident Slovenskej republiky

Předběžné otázky

Lze čl. 35 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES1 ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES vykládat zejména ve světle bodu 33 jejího odůvodnění v tom smyslu, že brání takovému postupu členského státu, kterým by v rámci změny vnitrostátního opatření provádějícího uvedenou směrnici zrušil pravomoc prezidenta republiky, který je volen přímo občany, jmenovat a odvolávat předsedu regulačního úřadu a svěřil ji vládě, čímž by nastolil právní stav, který existoval před provedením uvedené směrnice?

Lze čl. 35 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES vykládat zejména ve světle bodu 34 jejího odůvodnění v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která za účelem zajištění ochrany veřejného zájmu umožňuje, aby ministerstva byla účastníkem řízení o ceně před regulačním orgánem?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 211, s. 55