Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 14. maj 2019 – Prezident Slovenskej republiki

(Sag C-378/19)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Ústavný súd Slovenskej republiky

Part i hovedsagen

Sagsøger: Prezident Slovenskej republiki

Præjudicielle spørgsmål

Kan artikel 35, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF 1 af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, især i lyset af 33. betragtning hertil, fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat som led i ændringen af en national bestemmelse til gennemførelse af dette direktiv fratager republikkens præsident, der er direkte valgt af borgerne, beføjelsen til at udpege og afskedige den regulerende myndigheds formand og tildeler den omhandlede beføjelse til regeringen med den konsekvens, at den inden gennemførelsen af direktivet gældende lovgivningsmæssige situation genoprettes?

Kan artikel 35, stk. 5, i direktiv 2009/72/EF […], især i lyset af 34. betragtning hertil, fortolkes således, at den er til hinder for en national bestemmelse, der med det formål at beskytte den almene interesse tillader, at ministerier deltager i proceduren for tarifregulering ved den regulerende myndighed?

____________

1     EUT 2009, L 211, s. 55.