Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 14.5.2019 – Prezident Slovenskej republiky

(asia C-378/19)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Ústavný súd Slovenskej republiky

Pääasian asianosainen

Valittaja: Prezident Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan presidentti)

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY1 35 artiklan 4 kohtaa erityisesti sen johdanto-osan 33 perustelukappaleen valossa tulkita siten, että se estää jäsenvaltion menettelyn, joka kumoaisi kansallisen täytäntöönpanotoimen muutoksen yhteydessä suoralla kansanvaalilla valitun tasavallan presidentin toimivallan nimittää ja erottaa sääntelyviranomaisen johtajia ja joka siirtäisi toimivallan maan hallitukselle, jolloin muodostuisi oikeustila, joka edelsi mainitun direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä?

Voidaanko sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY 35 artiklan 5 kohtaa tulkita erityisesti sen johdanto-osan 34 perustelukappaleen valossa siten, että se estää kansallisen menettelyn, jolla ministeriöiden osallistumisoikeus sääntelyviranomaisen hinnoittelumenettelyyn sallitaan yleisen edun suojelun vuoksi?

____________

1 EUVL 2009, L 211, s. 55.