Language of document :

Az Ústavný súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2019 május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – – Prezident Slovenskej republiki

(C-378/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Ústavný súd Slovenskej republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: – Prezident Slovenskej republiki

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy lehet-e értelmezni a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 35. cikkének (4) bekezdését – különösen ezen irányelv (33) preambulumbekezdésének tükrében –, hogy azzal ellentétes az, ha valamely tagállamban a szóban forgó irányelv átültetését szolgáló belső intézkedés módosítása az állampolgárok által közvetlenül megválasztott köztársasági elnököt megfosztja a szabályozó hatóság elnökének kinevezéséhez és visszahívásához való hatáskörétől, és azt inkább a kormány részére biztosítja, amely hatáskör-átruházás visszaállítja az irányelv átültetését megelőző jogi helyzetet?

Értelmezhető-e úgy a […] 2009/72/EK irányelv 35. cikkének (5) bekezdése – különösen ezen irányelv (34) preambulumbekezdésének tükrében –, hogy azzal ellentétes az olyan belső szabályozás, amely a közérdek védelmében lehetővé teszi, hogy a minisztériumok részt vegyenek a szabályozó hatóság díjszabályozási eljárásában?

____________

1 HL 2009. L 211. 55. o.