Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. maijā iesniedza Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Prezident Slovenskej republiki

(Lieta C-378/19)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Ústavný súd Slovenskej republiky

Pamatlietas puses

Prasītājs: Prezident Slovenskej republiki

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/72/EK 1 (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu 35. panta 4. punktu, it īpaši ievērojot tās 33. apsvērumu, ir iespējams interpretēt tādējādi, ka tas nepieļauj, ka dalībvalstī, kurā tiek grozīta šīs direktīvas transponēšanai paredzēta valsts tiesību norma, pilnvaras iecelt amatā un atstādināt no amata regulatīvās iestādes priekšsēdētāju tiek atņemtas pilsoņu tieši ievēlētam Republikas Prezidentam un piešķirtas valdībai, kā rezultātā faktiski tiek atjaunota normatīvā situācija, kura pastāvēja pirms direktīvas transponēšanas?

Vai Direktīvas 2009/72/EK [..] 35. panta 5. punktu, it īpaši ievērojot tās 34. apsvērumu, ir iespējams interpretēt tādējādi, ka tam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kas, lai nodrošinātu sabiedrības interešu aizsardzību, atļauj ministrijām piedalīties tarifu regulēšanas procesā regulatīvajā iestādē?

____________

1 OV 2009, L 211, 55. lpp.