Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Ústavný súd Slovenskej republiky (Slowakije) op 14 mei 2019 – Prezident Slovenskej republiky

(Zaak C-378/19)

Procestaal: Slowaaks

Verwijzende rechter

Ústavný súd Slovenskej republiky

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Prezident Slovenskej republiky

Prejudiciële vragen

Kan artikel 35, lid 4, van richtlijn 2009/72/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG, met name in het licht van overweging 33 ervan, aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat in een lidstaat, in het kader van de wijziging van een nationale maatregel ter omzetting van deze richtlijn, de bevoegdheid om de voorzitter van de regulerende instantie te benoemen en te ontslaan wordt ontnomen aan de rechtstreeks door de burgers verkozen president van de republiek en in plaats daarvan wordt toegedeeld aan de regering, waardoor de vóór de omzetting van die richtlijn bestaande wetgevingssituatie opnieuw wordt ingesteld?

Kan artikel 35, lid 5, van richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG, met name in het licht van overweging 34 van deze richtlijn, aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling die ter bescherming van het algemeen belang toestaat dat ministeries deelnemen aan de procedure inzake de tariefregeling bij de regulerende instantie?

____________

1 PB 2009, L 211, blz. 55.