Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovensko) 14. mája 2019 – Prezident Slovenskej republiky

(Vec C-378/19)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Ústavný súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Prezident Slovenskej republiky

Prejudiciálne otázky

Možno vykladať článok 35 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES1 z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES, hlavne vo svetle bodu 33 jej odôvodnenia, tak, že bráni takému postupu členského štátu, ktorým by v rámci novelizácie vnútroštátneho transpozičného opatrenia uvedenej smernice zrušil právomoc priamo občanmi voleného prezidenta republiky vymenúvať a odvolávať predsedu regulačného úradu a zveril ju vláde, čím by nastolil právny stav, ktorý existoval pred transpozíciou uvedenej smernice?

Možno vykladať článok 35 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES, hlavne vo svetle bodu 34 jej odôvodnenia, tak, že bráni takej vnútroštátnej úprave, ktorá s úmyslom zabezpečiť ochranu verejného záujmu umožní ministerstvám byť účastníkom cenového konania pred regulačným orgánom?

____________

1 Ú. v. EÚ 2009, L 211, s. 55