Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 14 maj 2019 – Prezident Slovenskej republiki

(Mål C-378/19)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Ústavný súd Slovenskej republiky

Part i det nationella målet

Kärande: Prezident Slovenskej republiki

Tolkningsfrågor

Kan artikel 35.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG1 av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i synnerhet mot bakgrund av skäl 33 däri, tolkas så, att den är till hinder för att en medlemsstat, i samband med en ändring av en intern åtgärd om genomförande av nämnda direktiv, upphäver befogenheten för Republikens president, som är direkt vald av medborgarna, att utnämna och avsätta tillsynsmyndighetens ordförande, och i stället ge regeringen denna befogenhet, så att den rättsliga situation som förelåg innan direktivet införlivades återupprättas?

Kan artikel 35.5 i ... direktiv 2009/72/EG ..., i synnerhet mot bakgrund av skäl 34 däri, tolkas så, att den är till hinder för en nationell lagstiftning som, i syfte att skydda allmänintresset, tillåter ministerier att delta i förfarandet för att fastställa tariffer vid tillsynsmyndigheten?

____________

1 EUT 2009, L 211, s. 55.