Language of document :

Иск, предявен на 30 април 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-347/19)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: K. Talabér-Ritz и S. Pardo Quintillán)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

на основание член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се установи, че Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 9, параграф 3 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО1 , тъй като не е приело национални правила за инсталирането на индивидуалните измервателни уреди за потребление на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топла вода в сградите, в съответствие с посочената разпоредба от Директива 2012/27/ЕС, и

Кралство Испания да бъде осъдено да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според Комисията Кралство Испания не е приело национални правила за инсталирането на индивидуалните измервателни уреди за потребление на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топла вода в сградите, в съответствие с член 9, параграф 3 от Директива 2012/27/ЕС.

____________

1 ОВ L 315, 2012 г., стр. 1.