Language of document :

Žaloba podaná dne 30. dubna 2019 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-347/19)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: K. Talabér-Ritz a S. Pardo Quintillán, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

v souladu s článkem 258 Smlouvy o fungování Evropské unie určit, že tím, že Španělské království nepřijalo vnitrostátní pravidla o zavedení individuálních měřičů spotřeby tepla, chlazení a teplé vody v budovách podle čl. 9 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/1 , nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z uvedených ustanovení směrnice 2012/27/EU;

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění a hlavní argumenty

Komise má za to, že Španělské království nepřijalo vnitrostátní pravidla o zavedení individuálních měřičů spotřeby tepla, chlazení a teplé vody v budovách podle čl. 9 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU.

____________

1 Úř. věst. 2012, L 315, s. 1.