Language of document :

30. aprillil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-347/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Talabér-Ritz ja S. Pardo Quintillán)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole kehtestanud riigisiseseid õigusnorme, mis käsitlevad individuaalsete kütte, jahutuse ja sooja vee tarbimisarvestite paigaldamist hoonetesse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ1 , artikli 9 lõikele 3, siis on nimetatud liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad viidatud direktiivi sätetest;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon väidab, et Hispaania Kuningriik ei ole kehtestanud riigisiseseid õigusnorme, mis käsitlevad individuaalsete kütte, jahutuse ja sooja vee tarbimisarvestite paigaldamist hoonetesse vastavalt direktiivi 2012/27/EL artikli 9 lõikele 3.

____________

1 ELT 2012, L 315, lk 1.