Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 30. aprīlī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-347/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: K. Talabér-Ritz un S. Pardo Quintillán)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu atzīt, ka, nepieņemot valsts tiesību aktus par individuālo siltumenerģijas, aukstumapgādes enerģijas vai karstā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu ēkās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 1 , 9. panta 3. punktam, Spānijas Karaliste nav izpildījusi tai minētajās Direktīvas 2012/27/ES tiesību normās noteiktos pienākumus;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija uzskata, ka Spānijas Karaliste nav pieņēmusi valsts tiesību normas par individuālo siltumenerģijas, aukstumapgādes enerģijas vai karstā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu ēkās atbilstoši Direktīvas 2012/27/ES 9. panta 3. punktam.

____________

1 OV 2012, L 315, 1. lpp.