Language of document :

Beroep ingesteld op 30 april 2019 – Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-347/19)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Talabér-Ritz en S. Pardo Quintillán, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

Vaststellen, overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat het Koninkrijk Spanje, door geen nationale voorschriften vast te stellen betreffende de installatie van individuele meettoestellen voor het verbruik van verwarming, koeling en warm water in gebouwen, in overeenstemming met artikel 9, lid 3, van richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG1 , de krachtens voormelde bepalingen van richtlijn 2012/27/EU op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

Het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie betoogt dat het Koninkrijk Spanje geen nationale bepalingen heeft vastgesteld betreffende de installatie van individuele meettoestellen voor het verbruik van verwarming, koeling en warm water in gebouwen overeenkomstig artikel 9, lid 3, van richtlijn 2012/27/EU.

____________

1 PB 2012, L 315, blz. 1