Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2019 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

(Sprawa C-347/19)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Talabér-Ritz i S. Pardo Quintillán, działający w charakterze pełnomocników)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że nie przyjmując krajowych przepisów dotyczących zamontowania urządzeń do pomiaru indywidualnego zużycia energii cieplnej, chłodniczej i ciepłej wody w budynkach, zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE1 , Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na tym państwie na mocy wspomnianych wyżej przepisów dyrektywy 2012/27/UE;

obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja podnosi, że Królestwo Hiszpanii nie przyjęło przepisów krajowych dotyczących zamontowania urządzeń do pomiaru indywidualnego zużycia energii cieplnej, chłodniczej i ciepłej wody w budynkach, zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE

____________

1 Dz.U. 2012, L 315, s. 1.