Language of document :

Žaloba podaná 30. apríla 2019 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-347/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: K. Talabér-Ritz a S. Pardo, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, že Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo vnútroštátne predpisy týkajúce sa zavedenia rozdeľovačov nákladov na vykurovanie, chladenie a spotrebu horúcej vody v budovách v súlade s článkom 9 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES1 , nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených ustanovení smernice 2012/27/EÚ,

uložiť Španielskemu kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia tvrdí, že Španielske kráľovstvo neprijalo vnútroštátne predpisy týkajúce sa zavedenia rozdeľovačov nákladov na vykurovanie, chladenie a spotrebu horúcej vody v budovách v súlade s článkom 9 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ.

____________

1 Ú. v. EÚ L 315, 2012, s. 1.