Language of document :

Talan väckt den 30 april 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-347/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Talabér-Ritz och S. Pardo Quintillán)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa i enlighet med artikel 258 FEUF att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 9.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG1 genom att inte lagar och andra författningar i spansk rätt angående installationen av individuella mätare för användningen av värme, kyla eller varmvatten, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att Konungariket Spanien inte i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2012/27/EU har antagit lagar och andra författningar i spansk rätt angående installationen av individuella mätare för användningen av värme, kyla eller varmvatten.

____________

1 EUT L 315, 2012, s. 1.