Language of document :

Жалба, подадена на 29 май 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 19 март 2019 г. по съединени дела T-98/16, T-196/16 и T-198/16, Италия и др./Комисия

(Дело C-425/19 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar, D. Recchia)

Други страни в производството: Италианска република, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд (трети състав) от 19 март 2019 г. по съединени дела

    T-98/16 „Италианска република/Европейска комисия“

    T-196/16 „Banca Popolare di Bari S.C.p.A./Европейска комисия“

    T-198/16 „Fondo interbancario di tutela dei depositi/Европейска комисия“,

да отхвърли първоинстанционните жалби доколкото с тях се оспорва, че спорното решение доказва, че са налице условията за отговорността на държавата за разглежданите мерки и финансирането им с ресурси на държавата,

да върне делото на Общия съд, за да се произнесе по останалите основания на първоинстанционната жалба, и

да не се произнася по съдебните разноски, направени в първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

С обжалваното решение Общият съд отменя спорното решение, тъй като „Комисията не е доказала надлежно участието на италианските публични органи при приемането на разглежданата мярка и следователно, че тази мярка може да бъде приписана на държавата по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС“ и „не е доказала надлежно, че разглежданите средства са били под контрола на италианските публични органи и съответно са били на разположение на последните“.

Комисията счита, че обжалваното решение се основава на погрешни правни съображения и на изопачаване на фактите, които опорочават непоправимо направените в него изводи и диспозитива. Комисията изтъква две основания за обжалване:

–    На първо място, Комисията счита, че Общият съд е нарушил член 107, параграф 1 ДФЕС по две причини:

Общият съд е допуснал грешка относно тежестта на доказване, която Комисията трябва да изпълни, за да установи, че са налице условията за отговорността на държавата и за държавните ресурси, като е приел, че Комисията трябва да докаже наличието на доминиращо влияние на публичните органи във всички етапи на процеса, довели до приемане на разглежданите мерки, върху образуванието, което предоставя помощта, единствено поради факта, че последното е частноправно образувание.

Общият съд е допуснал грешка относно тежестта на доказване, която Комисията трябва да изпълни, за да установи, че са налице условията за отговорността на държавата и за държавните ресурси, като е разгледал и оценил поотделно уликите, представени от Комисията в спорното решение, без да ги разгледа в тяхната цялост и без да отчете по-широкият контекст, в който те се вписват.

(    На второ място, изводите на Общия съд са опорочени от сериозни фактически неточности и неточности при тълкуване на релевантното италианско право, които ясно личат от документите по делото.

____________