Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. května 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 19. března 2019 ve spojených věcech T-98/16, T-196/16 a T-198/16, Itálie a další v. Komise

(Věc C-425/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar, D. Recchia, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Italská republika, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 19. března 2019 ve spojených věcech

    T-98/16 Italská republika v. Evropská komise

    T-196/16 Banca Popolare di Bari S.C.p.A. v. Evropská komise

    T-198/16 Fondo interbancario di tutela dei depositi v. Evropská komise;

zrušil žaloby podané v prvním stupni v rozsahu, v němž zpochybňují, že sporné rozhodnutí prokazuje existenci podmínek pro přičitatelnost dotčených opatření a jejich financování ze státních prostředků státu;

vrátil věc Tribunálu za účelem projednání zbývajících žalobních důvodů v prvním stupni a

rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Napadeným rozsudkem zrušil Tribunál sporné rozhodnutí z důvodu, že „Komise právně dostatečným způsobem neprokázala účast italských veřejných orgánů na přijetí dotčeného opatření, a v důsledku toho ani přičitatelnost uvedeného opatření státu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU“ a „v napadeném rozhodnutí dostačujícím způsobem neprokázala, že dotčené prostředky byly kontrolovány italskými veřejnými orgány a že s nimi tedy posledně uvedené orgány disponovaly“.

Komise má za to, že napadený rozsudek vychází z nesprávných právních úvah a ze zkreslení skutkového stavu, které nenapravitelně postihují platnost jeho závěrů a jeho výroku. Komise předkládá dva důvody kasačního opravného prostředku:

–    Zaprvé má Komise za to, že Tribunál porušil čl. 107 odst. 1 SFEU ze dvou důvodů:

Tribunál se dopustil pochybení v souvislosti s důkazním břemenem, které musí nést Komise za účelem určení existence podmínek pro přičitatelnost státu a státních prostředků, tím, že stanovil, že Komise musí pozitivně prokázat existenci dominantního vlivu veřejnoprávních orgánů ve všech fázích postupu, které vedly k přijetí dotčených opatření, na subjekt, který poskytuje podporu, pouze z toho důvodu, že tento subjekt je soukromoprávním subjektem;

Tribunál se dopustil pochybení v souvislosti s důkazním břemenem, které musí nést Komise za účelem určení existence podmínek pro přičitatelnost státu a státních prostředků, tím, že zkoumal a hodnotil nepřímé důkazy uvedené Komisí ve sporném rozhodnutí roztříštěně, aniž by je posuzoval jako celek a přihlédl k širším souvislostem, do kterých zapadají.

–    Zadruhé závěry Tribunálu jsou dále stiženy závažnými věcnými nepřesnostmi týkajícími se skutkového stavu a výkladu relevantního italského práva, které zjevně vyplývají ze spisu.

____________