Language of document :

Recurs introdus la 29 mai 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 19 martie 2019 în cauzele conexate T-98/16, T-98/16, T-196/16 și T-198/16, Italia și alții/Comisia

(Cauza C-425/19 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar, D. Recchia, agenti)

Celelalte părți din procedură: Republica Italiană, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) pronunțată la 19 martie 2019 în cauzele conexate:

T-98/16 „Republica Italiană/Comisia Europeană”

T-196/16 „Banca Popolare di Bari S.C.p.A./Comisia Europeană”

T-198/16 „Fondul interbancar de tutela dei depoziti/Comisia Europeană”

respingerea acțiunilor introduse în primă instanță, în măsura în care contestă faptul că decizia atacată demonstrează că sunt îndeplinite condițiile privind imputabilitatea în sarcina statului a măsurilor în cauză și privind finanțarea lor prin intermediul resurselor de stat;

trimiterea cauzei Tribunalului pentru examinarea celorlalte motive ale acțiunii în primă instanță și

soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată aferente procedurii în primă instanță și aferente recursului.

Motivele și principalele argumente

Prin hotărârea atacată, Tribunalul a anulat decizia în litigiu pentru motivul că „Comisia nu a dovedit corespunzător cerințelor legale implicarea autorităților publice în adoptarea măsurii în cauză, nici, prin urmare, imputabilitatea acestei măsuri în sarcina statului în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE” și „Comisia nu a stabilit corespunzător cerințelor legale, în decizia atacată, că resursele în cauză erau controlate de autoritățile publice italiene și că erau, așadar, la dispoziția acestora”.

Comisia consideră că hotărârea atacată se întemeiază pe considerații eronate în drept și pe o denaturare a faptelor, care afectează iremediabil validitatea concluziilor sale și a dispozitivului hotărârii sale. Comisia invocă două motive de recurs:

În primul rând, Comisia consideră că Tribunalul a încălcat articolul 107 alineatul (1) TFUE pentru două motive:

Tribunalul a săvârșit o eroare în ceea ce privește sarcina probei care revine Comisiei pentru a stabili îndeplinirea condițiilor privind imputabilitatea în sarcina statului și privind resursele de stat, impunând Comisiei să demonstreze existența unei influențe dominante a autorităților publice, în toate fazele procesului care a condus la adoptarea măsurilor în cauză, asupra organismului care acordă ajutorul, pentru singurul motiv că acesta din urmă este un organism privat.

Tribunalul a săvârșit o eroare în ceea ce privește sarcina probei care revine Comisiei pentru a stabili îndeplinirea condițiilor privind imputabilitatea în sarcina statului și privind resursele de stat, examinând și evaluând elementele prezentate de Comisie în decizia în litigiu printr-o abordare fragmentată, fără a le lua în considerare în ansamblul lor și fără a ține cont de contextul mai larg în care acestea se inserează.

În al doilea rând, concluziile Tribunalului sunt încă afectate de inexactități materiale grave în ceea ce privește faptele și interpretarea dreptului italian pertinent, care rezultă din documentele cauzei.

____________