Language of document :

Odvolanie podané 29. mája 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. marca 2019 vo veciach T-98/16, T-196/16 e T-198/16, Taliansko a i./Komisia

(vec C-425/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar, D. Recchia, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Talianska republika, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. marca 2019 v spojených veciach

T-98/16 „Talianska republika/Európska komisia“

T-196/16 „Banca Popolare di Bari S.C.p.A./Európska komisia“

T-198/16 „Fondo interbancario di tutela dei depositi/Európska komisia”,

zrušiť žaloby podané v prvom stupni v rozsahu, v akom spochybňujú, že sporné rozhodnutie preukazuje, že sú splnené podmienky pripísateľnosti predmetných opatrení štátu a ich financovania zo štátnych prostriedkov,

vrátiť vec Všeobecnému súdu na účely skúmania ostatných dôvodov žaloby v prvom stupni a

rozhodnúť, že o trovách prvostupňového a odvolacieho konania sa rozhodne neskôr

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V napadnutom rozhodnutí Všeobecný súd zrušil sporné rozhodnutie z dôvodu, že „Komisia z právneho hľadiska dostatočne nepreukázala zapojenie talianskych orgánov verejnej správy pri prijatí predmetného opatrenia, a v dôsledku toho ani pripísateľnosť tohto opatrenia štátu v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ“ a „v napadnutom rozhodnutí dostatočne nepreukázal, že predmetné prostriedky boli kontrolované talianskymi orgánmi verejnej správy a že s nimi teda posledné uvedené orgány disponovali“.

Komisia sa domnieva, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávnych právnych posúdení a zo skreslenia skutkového stavu, ktoré nenapraviteľne postihuje platnosť jeho záverov a jeho výroku. Komisia uvádza dva odvolacie dôvody:

Po prvé Komisia sa domnieva, že Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ z dvoch dôvodov:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia v súvislosti s dôkazným bremenom, ktoré musí niesť Komisia na účely určenia toho, či sú splnené podmienky pripísateľnosti štátu a štátnych prostriedkov tým, že stanovil, že Komisia musí pozitívne preukázať existenciu dominantného vplyvu verejných orgánov vo všetkých fázach postupu, ktoré viedli k prijatiu dotknutých opatrení, na subjekt, ktorý poskytuje pomoc, len z toho dôvodu, že tento subjekt je súkromným subjektom;

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o dôkazné bremeno, ktoré musí niesť Komisia na účely určenia toho, či sú splnené podmienky pripísateľnosti štátu a štátnych prostriedkov tým, že skúmal a hodnotil dôkazy uvedené Komisiou v spornom rozhodnutí roztrieštene bez toho, aby ich posudzoval ako celok a prihliadol k širším súvislostiam, do ktorých zapadajú.

Po druhé závery Všeobecného súdu sú ďalej zaťažené závažnými vecnými nepresnosťami týkajúcimi sa skutkového stavu a výkladu relevantného talianskeho práva, ktoré zjavne vyplývajú zo spisu.

____________