Language of document :

Жалба, подадена на 6 май 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 26 февруари 2019 г. по дело T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Комисия

(Дело C-362/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: P. Němečková, B. Stromsky и G. Luengo)

Друга страна в производството: Fútbol Club Barcelona и Кралство Испания

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното решение,

да се върне делото на Общия съд,

да не се произнася относно съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото при тълкуването на член 107, параграф 1 от Договора и по-специално относно понятието за предимство в държавните помощи и задължението за преценка на съществуването на посоченото предимство от страна на Комисията. Това единствено касационно основание може да се раздели на две части, които произтичат от посочената грешка при прилагане на правото:

На първо място, Комисията счита, че Общият съд греши, като е заключил, че анализът, за да се определи дали даден данъчен режим предоставя предимство на своите бенефициери, изисква не само да се анализират присъщите и добре установени критерии на разглежданата схема, които могат да поставят бенефициерите в по-благоприятно положение спрямо други предприятия, субекти на общия режим, но и посочената преценка изисква също анализ на неблагоприятните фактори, породени от външни на схемата обстоятелства, които са различни за всяка финансова година, дори когато тези неблагоприятни фактори са произволни и не могат да неутрализират систематично предимството и когато в допълнение към това не могат да се предвидят при анализ ex ante на схемата.

На второ място, също въз основа на тази погрешна преценка на понятието за предимство, Общият съд тълкува погрешно задължението на Комисията за полагане на грижа в рамките на анализа за наличието на схема за помощи, и допуска грешка при прилагане на правото във връзка с тежестта на доказване, която носи Комисията, за да докаже наличието на предимство в този случай.

____________