Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. května 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 26. února 2019 ve věci T-865/16, Fútbol Club Barcelona v. Komise

(Věc C-362/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Evropská komise (zástupci: P. Němečková, B. Stromsky a G. Luengo, zmocněni)

Další účastníci řízení: Fútbol Club Barcelona a Španělské království

Návrhová žádání

zrušit napadený rozsudek;

vrátit věc Tribunálu;

určení, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 107 odst. 1 SFEU, zvláště pokud jde o pojem výhoda vyplývající ze státních podpor a povinnost Komise posoudit existenci této výhody. Tento jediný žalobní důvod lze rozdělit na dvě části, které vyplývají z uvedeného nesprávného právního odůvodnění:

zaprvé má Komise za to, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že posouzení za účelem určení, zda konkrétní daňový režim poskytuje osobám, které z něj mají prospěch, výhodu, vyžaduje nejen analýzu stálých kritérií, která jsou vlastní zkoumanému režimu a která mohou osoby, jež měly prospěch z uvedeného režimu zvýhodnit ve vztahu k jiným podnikům, na které se vztahuje obecný režim, nýbrž také analýzu znevýhodňujících skutečností vyplývajících z okolností, které nesouvisejí s režimem a mění se pro každé daňové období, i když jsou tyto znevýhodňují skutečnosti nahodilé a nemohou soustavně neutralizovat výhodu a navíc nelze je zohlednit při předběžném posuzování režimu;

zadruhé na základě tohoto nesprávného posouzení pojmu výhoda Tribunál nesprávně vyložil povinnost řádné péče Komise při posuzování režimu podpor a dopustil se nesprávného právního posouzení týkajícího se důkazního břemene Komise, které spočívalo k prokázání existence výhody v tomto případě.

____________