Language of document :

Appel iværksat den 6. maj 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 26. februar 2019 i sag T-865/16, Futbol Club Barcelona mod Kommissionen

(Sag C-362/19 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved P. Němečková, B. Stromsky og G. Luengo, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Futbol Club Barcelona og Kongeriget Spanien

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten begik en retlig fejl med hensyn til fortolkningen af artikel 107, stk. 1, TEUF, og navnlig med hensyn til fortolkningen af begrebet fordel ved statsstøtte og Kommissionens pligt til at vurdere, om der forelå en sådan fordel. Dette eneste appelanbringende består af to led vedrørende den identificerede retlige fejl:

For det første er Kommissionen af den opfattelse, at Retten tog fejl, da den konkluderede, at undersøgelsen med henblik på at fastslå, om en bestemt skatteordning indrømmer sine begunstigede fordele, ikke kun indebærer en analyse af de kriterier, der er uløseligt forbundet med og fastsat i den undersøgte ordning, og med hvilke støttemodtagerne kan stilles i en gunstigere situation i forhold til andre virksomheder, der er omfattet af den almindelige ordning, men at vurderingen ligeledes indebærer en analyse af de negative følger af omstændigheder, der ikke vedrører ordningen, og som kan variere for hvert regnskabsår, selv om disse negative følger er vilkårlige og ikke systematisk kan udligne fordelen, og endvidere ikke kan forudses ved en forhåndsundersøgelse af ordningen.

For det andet anlagde, herunder på grundlag af denne forkerte vurdering af begrebet fordel, en forkert fortolkning af Kommissionens pligt til at udvise omhu i forbindelse med undersøgelsen af, om der foreligger en støtteordning, og den begik en retlig fejl vedrørende Kommissionens bevisbyrde med hensyn til, om der foreligger en fordel i dette tilfælde.

____________